MM WiP 2008
ZACZERPNIĘTE Z WIKIPEDII :

Mariusz Maszkiewicz (ur. 31 maja 1959 w Iławie) – polski socjolog, dyplomata, publicysta, działacz społeczny i gospodarczy. W 1986 ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1993 uzyskał na Wydziale Filozoficznym UJ stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

W drugiej połowie lat 80. zaangażował się w działalność opozycyjną. W czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej w 1986 odmówił złożenia przysięgi. W latach 1986–1990 był działaczem ruchu Wolność i Pokój. Prowadził działalność społeczno-polityczną w Częstochowie. Uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach (25–28 sierpnia 1988). Publikował w prasie podziemnej. W 1989 współpracował z Regionalnym Komitetem Obywatelskim „Solidarności” w Częstochowie, był zastępcą kierownika Wojewódzkiego Biura Wyborczego RKO. Na przełomie lat 80. i 90. był pracownikiem naukowym Instytutu Religioznawstwa UJ i wicedyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie. Następnie podjął pracę w dyplomacji. W latach 1990–1991 kierował Wydziałem ds. Polonii w MSZ. Był pierwszym polskim powojennym oficjalnym przedstawicielem na Litwie (w randze chargé d’affaires) w latach 1991–1992 oraz radcą-ministrem Ambasady RP w Wilnie w latach 1992–1994. Zakładał pierwszy polski konsulat w Grodnie, pełnił funkcję Konsula Generalnego w latach 1994–1997. Od 1998 do 2002 był Ambasadorem RP na Białorusi. Po powrocie do kraju zajmował się działalnością gospodarczą. W 2002 stworzył firmę doradczą „Biuro Promocji Gospodarczej Europa Wschód”, pomagającą polskim firmom w kontaktach gospodarczych na rynkach byłego ZSRR. 24 marca 2006 został zatrzymany na Placu Październikowym w Mińsku przez białoruską milicję w trakcie trwającego protestu przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki. Białoruski sąd wymierzył mu karę 15 dni aresztu. 29 marca 2006 trafił na obserwację do szpitala w Mińsku. Aresztowanie wywołało międzynarodowe protesty w tym także protest głodowy Jerzego Maszkiewicza – 72-letniego ojca byłego ambasadora. 7 kwietnia 2006 Mariusz Maszkiewicz opuścił areszt w Mińsku, a następnie wrócił do Polski. Od stycznia do listopada 2007 pełnił funkcję doradcy Prezesa Rady Ministrów ds. polityki wschodniej, a w kolejnych latach pracował jako wicedyrektor Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jest autorem wielu artykułów i książek z dziedzin socjologii, religioznawstwa oraz stosunków międzynarodowych (m.in. książki Mistyka i rewolucja. Aleksander Wwiedeński i jego koncepcja roli cerkwi w państwie komunistycznym, Kraków 1995).

Laureat nagrody Polcul Foundation (1988).

Odznaczony Orderem Wielkiego Księcia Giedymina za wkład w rozwój stosunków polsko-litewskich (2000)

Z ENCYKLOPEDII SOLIDARNOŚĆI:

Mariusz Maszkiewicz, ur. 31 V 1959 w Iławie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1986); w 1993 doktorat.

Nie był formalnie w „S”. W 1986 autor opowiadania Tyle piwa za darmo (o interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968) opublikowanego w „Kulturze” (Paryż, nr 6/1986). Po powrocie ze stypendium w RFN przesłuchiwany przez SB, grożono mu sprawą o szpiegostwo, namawiano do współpracy. W 1986 podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej odmówił przyjęcia broni i złożenia przysięgi, otrzymał wsparcie od Artura Kielasiaka i Jarosława Kapsy. 1986-1989 członek Ruchu WiP, od 1987 jeden z gł. działaczy WiP w Częstochowie, w V 1988 współzałożyciel, do XI 1989 z-ca redaktora nacz. miesięcznika „Dyskurs”, autor artykułu Jak powstał Regionalny Komitet Obywatelski w Częstochowie (nr 1/13/1989). W V 1988 uczestnik akcji zbierania pod Jasną Górą podpisów pod listem popierającym strajkujących hutników. 25-28 VII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, zorganizowanej w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. W 1989 członek Konsulty Wydz. Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej przy kościele św. Wojciecha w Częstochowie.

W III 1989 współorganizator zjazdu WiP w parafii św. Wojciecha. Od IV 1989 współpracownik Regionalnego KO, z-ca kierownika Wojewódzkiego Biura Wyborczego RKO, współredaktor „Częstochowskiego Kuriera Wyborczego”. W 1989 pracownik Instytutu Religioznawstwa UJ, w 1990 wicedyr. Wydz. Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie, 1990-1991 naczelnik Wydz. ds. Polonii MSZ. Założyciel pierwszych powojennych przedstawicielstw RP na Litwie i Białorusi, 1991-1994 radca ambasady RP w Wilnie, 1994-1997 konsul generalny RP w Grodnie, 1998-2002 ambasador RP na Białorusi. Od 2002 właściciel Biura Promocji Gospodarczej Europa-Wschód w Warszawie. Aktywnie wspomagał opozycję białoruską; 24 III 2006 aresztowany w Mińsku podczas protestu opozycji, skazany na 15 dni aresztu, po międzynarodowych protestach (m.in. proteście głodowym ojca, Jerzego Maszkiewicza) zwolniony 7 IV 2006, wrócił do kraju. Opublikował doktorat Mistyka i rewolucja. Aleksander Wwiedeński i jego koncepcja roli cerkwi w państwie komunistycznym (Kraków 1995), autor artykułów w „Zeszytach Naukowych UJ”, „Nomos”, „Studiach Religiologicach”. Laureat Nagrody Polcul (1988). Odznaczony Orderem Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina (za zasługi w stosunkach polsko-litewskich, 2000).